Former drivers Liu Xiangying, He Jun Ling, Wang Xianjie and Gao Yueqiang were accused of instigating the strike